Obsah

Legalizace a vidimace

Od 1. ledna 2019 zajišťuje Obecní úřad Židněves novou službu pro občany - Ověřování podpisů a listin  (legalizace a vidimace). Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Ověřování listin a podpisů bude prováděno během úředních hodin OÚ.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K legalizaci předložit: platný průkaz totožnosti, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt, adresu místa pobytu na území ČR nebo adresu bydliště mimo území ČR a listinu, na níž se osoba vlastnoručně podepíše, případně podpis na listině uzná za vlastní

K vidimaci předložit: originál listiny, popř. již ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo kopii pořízenou ze spisu

Správní a jiné poplatky: 

Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč za každý podpis.
Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou stránku.
Správní poplatky se hradí hotově, přímo u pracovnice, která vidimaci nebo legalizaci provádí.

Lhůty pro vyřízení:

Ověřování podpisů a listin se provádí na počkání.

Ověření listiny se neprovede:

 1. je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 2. je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 3. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 4. je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 5. je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),
 6. jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 7. jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 8. není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o 
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Ověření podpisu se neprovede:

 1. jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 2. je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 3. jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
 4. je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.