Navigace

Obsah

Přírodní podmínky

Dle geologické mapy je obec založena na svrchně turonském podloží, tvořeném slínovci, jílovci a vápenci. Z geomorfologického hlediska patří oblast k turnovské pahorkatině, do bioregionu Mladoboleslavského. Na utváření přírodních podmínek a život v kraji měla od pradávna zásadní vliv řeka Klenice. Pramení na svazích Nepřívěcké hůry a její tok má délku 30 km. Nadmořská výška obce činí 218 m n.m. Jižně od Židněvsi probíhá Chloumecký hřebet, jehož část byla vyhlášena Přírodní památkou.

 

Prehistorie Židněvsi

Krajina kolem obce byla od pravěku hojně osídlena. Člověka sem lákala především blízkost vodního toku a půdy vhodné k hospodaření. Nejstarší stopy osídlení patří mladší době kamenné, období před více než 7000 lety. Dokládají to archeologické nálezy, především zlomky keramiky a kamenných nástrojů. Na katastru obce Židněves byla objevena dokonce velká pravěká svatyně, podobná slavnému anglickému Stonehenge! Tvořil ji kruhový příkop s dřevěnou palisádou. Přesné využití posvátného místa zůstává tak trochu záhadou, určitě se zde shromažďovali obyvatelé mnoha osad ze širokého okolí. Nedaleko nádraží bylo doloženo také osídlení z doby římské. V té době v našem kraji žilo etnikum Germánů.